วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561


กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย นักเรียนระดับชั้นมัธยม ม.1 - ม.6 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2561  Hall 2 - 8 อิมแพ็ค  เมืองทองธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2561 นักเรียนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นักเรียนเข้าชมกิจกรรมในงานคล้าย เทศกาลวิทยาศาสตร์ (science festival) ในหลายประเทศ คือประกอบด้วย การจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบทันสมัย โดยเน้นหัวข้อที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (New S-Curve) นอกจากนี้ยังนำเสนอประเด็นการเปลี่ยนแปลงของวิกฤตโลก เช่น ภาวะโลกร้อน ความหลากหลายทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และอื่นๆ


กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561วันศุกร์ ที่ 17 เดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรม "SCIENCE DAY 2018"  เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์แก่นักเรียน และปลูกฝัง เสริมสร้างให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นแนวทางในการสร้างความคิดเชิงนวัตกรรมแก่นักเรียน สมกับคำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561 คือ "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" 


ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับประถม ป.4 - ป.6


 ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นักเรียนระดับชั้นประถม ป.4 - ป.6 แผนกสามัญและสองภาษา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 การศึกษาภายนอกห้องเรียนเพิ่มทักษะและความคิดวิเคราะห์สำหรับน้อง ๆ ระดับชั้นประถมปลายนักเรียนให้ความสนใจศึกษาข้อมูลจากวิทยากรสามารถตอบคำถามได้ ในการเข้าฐานความรู้แต่ละฐาน ท้องฟ้าจำลอง ศึกษาแรงโน้มถ่วง วิวัฒนาการของยุง ส่องกล้องจุลทรรศน์ ทั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้ได้อย่างเต็มที่จากทัศนศึกครั้งนี้เพื่อจุดประกายความคิดและเพิ่มทักษะเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน


ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นประถม ป.1 - ป.3


โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นักเรียนที่ไปทัศนศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมปีที่ 1 - 3 แผนกสามัญและสองภาษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนที่น่าสนใจ มีทั้งกิจกรรมท้องฟ้าจำลอง ทดลองแรงโน้มถ่วงและสาระความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมในครั้งนักเรียนให้ความสนใจและตั้งใจในการศึกษาหาความรู้ของแต่ละฐานความรู้เป็นอย่างดี